<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, June 15, 2011

Jackie Rice naiipit sa pag-ibig at pamilya

Naiipit pa rin si Jackie Rice sa kanyang pag-ibig at sa kan­yang pamil­ya. Ito ay sa karakter niya bilang Eden sa pinakabagong afternoon series ng GMA Network na Sisid.

Sa linggong ito, nagpapatuloy ang bawal na relasyon nina Eden at Sig (Dominic Roco) na kanilang ipinaglalaban kahit tutol ang kani-kanilang pamilya.

Pero sa kabila nito, nagawa nina Eden at Sig na magta­nan at ipaglaban ang ka­nilang pagmamahalan.

Agad na pinakilos ni Alona (Alicia Me­yer) si Ahmed (JC Tiuseco) para hanapin ang magka­sin­tahan.

Sa kanilang paglalakbay, inabutan ng kamalasan sina Eden at Sig pero suwer­teng ilang tao ang nakakita sa kanila sa isang barko. Nakatagpo sila ng mga bagong kaibi­gan pero kasabay nito ang bagong mga banta sa kanilang relasyon.

Natuklasan ni Sig ang mga iligal na transaksiyon ni Owen na isang em­pleyado ng barko. Hindi naman sumuko si Owen at sa ha­lip ay nag­higanti kay Sig na nalagay sa pa­nganib ang buhay. Habang nag­ha­habol ng kanyang paghinga at naghihingalo, hiniling ni Sig kay Eden na magpakasal sila.

Grumabe naman ang away nina Segismundo (Bem­bol Roco) at ng mamamayan ng isla habang isinisiwalat niya na naangkin na ng kanyang pamilya ang isla.

Tinangka naman ni Perla (Maricar de Mesa) na hanapin ang tamang pagkakataon para nakawin kay Hamil (Da­niel Fernando) ang ma­pa ng Perlante, ang tanging dokumento na magbibigay sa ka­nila ng awtoridad na ariin muli ang isla.

Hanggang saan maipaglalaban nina Eden at Sig ang kani­lang pag-iibigan. Magagawa kaya ni Perla na manakaw ang ma­pa?

Ipinapalabas ang Sisid mula Lunes hanggang Biyernes pag­ka­tapos ng Sentensyada sa Dra­­­ma­rama sa Hapon ng GMA.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites